TÜM ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ!

Kişisel Verileri Koruma

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

 

SunsetSwimwearolarak, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliğinin sağlanması konusunda gereken hassasiyeti göstermekteyiz. Bu metnin amacı veri sahiplerini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca bilgilendirmektir.

 

1.                              Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz ve Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

 

SunsetSwimwear’danherhangi bir ürün/hizmet temin etmeniz veya ürün/hizmet temini için Smartcon yetkilileri ya da çalışanları ile görüşme sağlamanız veya SunsetSwimwear’ın sizden bir ürün/hizmet temin etmesi durumunda, SusetSwimwear ad, soyad, iletişim bilgisi (telefon numarası, e-posta adresi vb.) ve finansal bilgilerinizi işleyebilir. Dolayısıyla, kişisel verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir.

 

2.                              Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

 

Kişisel verilerinizi (i) SunsetSwimwear’dan herhangi bir ürün/hizmet temin edebilmeniz; (ii) SunsetSwimwear’ınsizden bir ürün/hizmet temin edebilmesi; (iii) SunsetSwimwear’ın belirtilen sözleşmeler ilişkiler dahilindeki hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi; (iv) bazı durumlarda SunsetSwimwear’ın kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve (v) temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemesi kaydıyla, SunsetSwimwear’ın meşru menfaatleri için Kanun’un 5. maddesine uygun olarak işleyebiliriz.

 

3.                              Kişisel Verilerinizi Hangi Taraflara Aktarabiliriz?

 

Kişisel verileriniz,(i) SunsetSwimwear’dan herhangi bir ürün/hizmet temin edebilmeniz; (ii) SunsetSwimwear’ın sizden bir ürün/hizmet temin edebilmesi; (iii) SunsetSwimwear’ın belirtilen sözleşmeler ilişkiler dahilindeki hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi; (iv) bazı durumlarda SunsetSwimwear’ın kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve (v) temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemesi kaydıyla, SunsetSwimwear’ın meşru menfaatleri için SunsetSwimwear’ın yurtiçinde ve/veya yurtdışında yer alan iş ortaklarına, tedarikçilerine veya müşterilerine ya da gerektiği hallerde yetkili kurum ve kuruluşlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aktarılabilir.

 

4.                              Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz; bir sözleşmenin kurulması ya da ifası için veri işlemenin gerekmesi, kanuni yükümlülüklerin ifası için veri işlemenin gerekmesi halinde ya da temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemesi kaydıyla, SunsetSwimwear’ın meşru menfaatleri doğrultusunda toplanabilir.

 

5.                              Veri Güvenliği

 

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak üzere SunsetSwimweartarafından yeterli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. SunsetSwimwear’ın internet sitesinde bulunan gizlilik politikasını ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.

 

6.                              Veri Sahiplerinin Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki konulara ilişkin talepleriniziSmartcon’un [___] adresine e-posta yoluyla iletmeniz halinde, talepleriniz azami 30 gün içerisinde cevaplandırılacaktır. Gerekmesi halinde, SunsetSwimwear bu talebinizi almasından sonra kimliğinizi doğrulayıcı belgeleri sunmanızı sizden talep edebilir.

 

a.      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f.        KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h.      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 YUKARI ÇIK